LAYER

  • {{ spacify(object.name) || spacify(object.type) }}
  • Không có lớp nào.

Lịch sử

  • {{ spacify(item.name) }}
  • Không có lịch sử nào..

Mở Lịch Sử Lớp Save
{{ getCurrentZoom() }}%
Phù hợp với màn hình Kích thước ban đầu
Bình luận
Đánh giá về "Công cụ xử lý ảnh online"